ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)

เนื้อความ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ National Research Management System (NRMS)http://www.nrms.go.th ดังนี้ 

1. แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน : วันที่ 18 มีนาคม – 30 เมษายน 2558

2. กลุ่มเรื่องความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านการต่อต้านการทุจริต : วันที่ 1 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2558

 แบบฟอร์ม

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 489 และ 0-2579-2284   โทรสาร 0-2940-5495


----ทุนที่ปิดไปแล้ว-----


1. ด้านวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) วันที่ 24 พฤศจิกายน - 26 ธันวาคม 2557 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติปี 2558 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณรัชนิศ แก้วศรีช่วง คุณชนิดา เลิศศลารักษ์ คุณดริญญา จันทวรรณ 
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4 
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 511, 544, 365 โทรสาร 0-2561-3721, 0-2940-5495

2. สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 - 5 มกราคม 2558
3. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 - 5 มกราคม 2558
4. การวิจัยพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 - 5 มกราคม 2558

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติปี 2558 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 489 และ 0-2579-2284 โทรสาร 0-2940-5495, 0-2561-


5. กลุ่มเรื่องวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

แบบฟอร์ม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ เพื่อประโยชน์ของนักวิจัยและอำนวยความสะดวกต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานจากประวัติของนักวิจัย
รวมทั้งสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอให้นักวิจัยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในประวัตินักวิจัยและข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 18 มี.ค.58
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 8 มิ.ย.58)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 8,394 ครั้ง