สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 607, 611
โทรสาร : 0 2940 6501 หรือ 0 2579 0593
อีเมล : nriis@nrct.go.th

ติดต่อแหล่งทุน

งบประมาณ ววน. ผ่านหน่วยงาน PMU วช.
โทรศัพท์ 0 2579 1370 - 9
โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ต่อ 407
โปรแกรม 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร ต่อ 308, 309, 310
โปรแกรมที่ 8 สังคมสูงวัย ต่อ 409, 410
โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง ต่อ 406, 407

ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ
โทรศัพท์ 0 2579 1370 - 9 ต่อ 412, 413, 418
โทรสาร 0 2940 5495
อีเมล : project.parb@nrct.go.th

ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ
โทรศัพท์ : 0 2579 1370 - 9
ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อ 407, 408, 409, 410
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ต่อ 423, 424
อีเมล : analyze.parb@nrct.go.th

ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ – ลูกไก่)
โทรศัพท์ : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 406 - 408, 418
โทรสาร : 0 2940 5495
อีเมล : graduate.nrct@nrct.go.th

ทุนส่งเสริมอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 405
อีเมล : darinporn.j@nrct.go.th

ทุนจัดการความรู้
โทรศัพท์ : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 516, 517, 518, 519, 524
โทรสาร : 0 2579 0109