รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 65572
ปีงบประมาณ : 2565
รหัสทุนวิจัย :
ชื่อทุน : งบประมาณด้านการวิจัย และนวัตกรรมประเภท Strategic Fund ปีงบประมาณ 2565 (วิจัยระบบบริการสุขภาพ)
รายละเอียด :

-

URL :
แหล่งทุน : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
หน่วยงานที่ประกาศทุน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2565
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 15 มีนาคม 2564 เวลา 23:59 น. 
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : - บาท
ประเภทโครงการที่รับ : โครงการวิจัย, แผนงานวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย, โครงการย่อย,
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : ไม่กำหนด
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: 1 ปี - เดือน