รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 65550
ปีงบประมาณ : 2564
รหัสทุนวิจัย :
ชื่อทุน : ทดสอบสำหรับการอบรมใช้งานระบบ NRIIS (สำหรับทดสอบเท่านั้น)
รายละเอียด :

test

URL :
แหล่งทุน : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
หน่วยงานที่ประกาศทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ภารกิจระบบข้อมูลฯ)(หน่วยงานดูแลระบบ)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2564
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 10 มิถุนายน 2564 เวลา 00:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 18 มิถุนายน 2564 เวลา 16:30 น. 
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : 0 บาท
ประเภทโครงการที่รับ : โครงการวิจัย, แผนงานวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย, โครงการย่อย,
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : รับรองผ่านระบบ (18 มิถุนายน 2564 เวลา 18:00 น.)
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: - ปี - เดือน