รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 55545
ปีงบประมาณ : 2565
รหัสทุนวิจัย : 10th call e-ASIA JRP
ชื่อทุน : การรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2565 (FY2022) ในขอบข่ายการวิจัยเพื่อสุขภาพ (Health Research) ในประเด็นเรื่อง “โรคติดเชื้อ (Infectious Diseases)”
รายละเอียด :
URL : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=6350
แหล่งทุน : ทุน วช.
หน่วยงานที่ประกาศทุน : กองการต่างประเทศ (กกต.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการต่างประเทศ (กกต.)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2565
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09:30 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 29 มีนาคม 2564 เวลา 23:59 น. 
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : 3,000,000 บาท
ประเภทโครงการที่รับ : โครงการวิจัย
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : รับรองผ่านระบบ (10 เมษายน 2564 เวลา 23:59 น.)
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: 3 ปี - เดือน