รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 55540
ปีงบประมาณ : 2564
รหัสทุนวิจัย :
ชื่อทุน : การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ระดับ Partnership Initiative Fund: SHA
รายละเอียด :
URL :
แหล่งทุน : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
หน่วยงานที่ประกาศทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2564
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 16 ธันวาคม 2563 เวลา 00:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 18 มีนาคม 2564 เวลา 16:30 น. 
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : - บาท
ประเภทโครงการที่รับ : โครงการวิจัย
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : รับรองผ่านระบบ (18 มีนาคม 2564 เวลา 16:30 น.)
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: 3 ปี - เดือน