รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 22145
ปีงบประมาณ : 2564
รหัสทุนวิจัย :
ชื่อทุน : โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนา ววน.ของประเทศ
รายละเอียด :
URL :
แหล่งทุน :
หน่วยงานที่ประกาศทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2564
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 22 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 28 เมษายน 2564 เวลา 17:00 น. 
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน :
ประเภทโครงการที่รับ : โครงการวิจัย, ชุดโครงการวิจัย
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ :
การรับโครงการ :
ระยะเวลาไม่เกิน:
ไฟล์แนบ :