ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

เนื้อความ :

               ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจหลักในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสำคัญของประเทศ โดยมุ่งเน้นผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาได้จริงอย่างทันท่วงที ทั้งเชิงวิชาการ เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน และเชิงนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ และบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2563-2565 วช. จึงกำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และมีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

            โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
            1. ทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
            2. โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
            3. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
            4. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่
            5. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
            6. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
            7. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง
            8. ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)
            9. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

            โปรแกรมที่ 7 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  และการเกษตร
            ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
            ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจ      
           
            โปรแกรมที่ 8
รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
            ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

            โปรแกรมที่ 9 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมและความมั่นคงทุกมิติ
            ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมและความมั่นคง   
            ทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์              

แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ

            โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ
            ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
           
            โปรแกรมที่
16ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
            ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมและความมั่นคง

โปรแกรมที่ 17 แก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ
            ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม