ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

เนื้อความ :

             สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีความประสงค์เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่  ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านเว็บไซต์ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. โดยสถาบันต้นสังกัดหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564  เวลา 16.30 น. รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถะบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ที่อยู่เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400 โทรศัพท์ 0 2610 5299 - 5331 โทรสาร 2610 5540 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mhesi.rgns@gmail.com

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01 ประกาศเปิดรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงาน อ.รุ่นใหม่ ปี 64.pdf
02 แบบเสนอทุนพัฒนาศักยภาพ อ.รุ่นใหม่.doc
03 Research Grant for New Scholar.doc
04 แบบการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (จำเป็น).docx
05 แบบฟอร์มหนังสือรับรองนักวิจัยที่ปรึกษา.docx
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 29 ม.ค.64
ประกาศโดย : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 3 ก.พ.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 19,693 ครั้ง