ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (EDUCATION SANDBOX)”

เนื้อความ :

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (EDUCATION SANDBOX)

Program 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ

Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ


กรอบการวิจัยและประเด็นโจทย์ที่ให้ความสำคัญ

 

โจทย์

เป้าหมาย

1) นวัตกรรมการเรียนรู้และ/หรือนวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษา เพื่อช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาของนักเรียนสูงขึ้น และพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน รวมถึงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มอิสระในการบริหารจัดการของสถานศึกษาในพื้นที่

2) กระบวนการวิจัยเพื่อสร้างกลไกความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับจังหวัด และสร้างแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดตอบโจทย์การจัดการศึกษาตามความต้องการและทุนเดิมของพื้นที่

1) โมเดลนวัตกรรมและการเรียนที่ทดลองในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 จังหวัด

2)สถานศึกษาไม่น้อยกว่า 10% ในจังหวัดมีผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาของนักเรียนสูงขึ้น

3)เยาวชนนอกระบบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 คน มีช่องทางการเรียนรู้และยกระดับทักษะเพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
พื้นที่ระดับจังหวัดที่อยู่ในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ได้แก่ ระยอง ศรีสะเกษ เชียงใหม่ กาญจนบุรี สตูล และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือพื้นที่จังหวัดอื่น โดยมีหลักเกณฑ์ของพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้
      1) มีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิชาการที่มีบทบาทสำคัญอยู่ในพื้นที่
      2) มีทุนการทำงานด้านการศึกษาร่วมกันกับกลไกความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่
กระบวนการทำงานกับโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายต้องไม่น้อยกว่า 5% เมื่อเทียบกับจำนวนโรงเรียนทั้งหมดในจังหวัด และเสนอแนวทางขยายผลการวิจัยให้ครอบคลุมจำนวนโรงเรียนไม่น้อยกว่า 10% ของจำนวนโรงเรียนทั้งหมดในจังหวัดตามเป้าหมายของแผนงานเพื่อที่จะสร้างผลกระทบและขยายผลต่อไปได้

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้เสนอขอรับทุน
1. ผู้มีสิทธิ์เสนอขอรับทุนคือสถาบัน/หน่วยงาน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระ ที่มีสถานที่ตั้ง/พื้นที่บริการ/ที่พำนัก อยู่ในพื้นที่เป้าหมายดำเนินงานวิจัย หากเป็นสถาบัน/หน่วยงานภายนอกพื้นที่เป้าหมายต้องมีการมีส่วนร่วมและมีความร่วมมือกับสถาบัน/หน่วยงานวิชาการในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้น
2. กรณีผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนเป็นภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อให้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2563

ช่วงเวลารับข้อเสนอ  22 ธันวาคม 2563 -  26 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น. )

ช่องทางการยื่นข้อเสนอฯ  ผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/)

ข้อมูลเพิ่มเติม    เว็บไซต์หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ที่ https://www.nxpo.or.th/A และผ่านทาง Facebook ที่ https://www.facebook.com/PMUA.THAI

ทั้งนี้ หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จัดกิจกรรมชี้แจงเป้าหมายของแผนงานและตอบข้อซักถามแก่ผู้สนใจ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM  ท่านสามารถลงทะเบียนและส่งข้อซักถามล่วงหน้าได้ทาง Facebook ที่ https://www.facebook.com/PMUA.THAI


หมายเหตุ 
– สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น.
และทาง บพท. จะพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น)
- หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข และสถาบันต้นสังกัดหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยในเวลาที่กำหนดและหากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ

โจทย์

เป้าหมาย

1) นวัตกรรมการเรียนรู้และ/หรือนวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษา เพื่อช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาของนักเรียนสูงขึ้น และพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน รวมถึงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มอิสระในการบริหารจัดการของสถานศึกษาในพื้นที่

2) กระบวนการวิจัยเพื่อสร้างกลไกความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับจังหวัด และสร้างแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดตอบโจทย์การจัดการศึกษาตามความต้องการและทุนเดิมของพื้นที่

1) โมเดลนวัตกรรมและการเรียนที่ทดลองในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 จังหวัด

2)สถานศึกษาไม่น้อยกว่า 10% ในจังหวัดมีผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาของนักเรียนสูงขึ้น

3)เยาวชนนอกระบบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 คน มีช่องทางการเรียนรู้และยกระดับทักษะเพื่อพัฒนา

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
บพท.ประกาศทุน64 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (EDUCATION SANDBOX) P15.pdf
แบบฟอร์มชุดโครงการ ok (64).docx
แบบฟอร์มโครงการ ok (64).docx
คู่มือนักวิจัย PMU A ( ธค 2563).pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุนวิจัย ภาคเอกชน.PDF
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 22 ธ.ค.63
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 23 ธ.ค.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 9,183 ครั้ง