ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

เนื้อความ :

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

Program 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม

Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ


กรอบการวิจัยและประเด็นโจทย์ที่ให้ความสำคัญ

โจทย์

เป้าหมาย

1)     การใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ/เสริมและยกระดับศักยภาพที่สำคัญในพื้นที่ผ่านการสร้างLearning and Innovation platform

2)     ถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติจริงโดยการสร้างนวัตกรชาวบ้านที่มีทักษะการรับและปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบท ถ่ายทอดความรู้ไปสู้ผู้อื่นได้ รวมทั้งจัดการความรู้ไปแก้ไขปัญหาสำคัญในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

-      500 ตำบล

-      นวัตกรชาวบ้าน 1,000 คน/ปี

-      รูปธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต


 
คำอธิบาย

          กรอบวิจัยเรื่อง ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยกลไกการพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล แล้วสร้าง ัวแบบการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation platform) ของชุมชนผ่านการสร้างนวัตกรชาวบ้านในชุมชน เพื่อให้กลไกพัฒนาพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมระดับชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนตนเองได้อย่างแม่นยำ รวมถึงมีการยอมรับ ปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ พื้นที่ระดับตำบลทั่วประเทศ โดยใน 1 ตำบลเป้าหมายสามารถเลือกชุมชนเป้าหมายอย่างน้อย 1 ชุมชน (หมู่บ้าน) ทั้งนี้ต้องกลุ่มเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 10 ตำบลต่อ 1 ชุดโครงการวิจัย

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้เสนอขอรับทุน 
1) ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุน คือ สถาบัน/หน่วยงาน/นักวิจัย/นักวิจัยอิสระ ที่สนใจ
2) สถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย/หน่วยงานต้นสังกัดหัวหน้าโครงการ จะต้องมีที่ตั้งหรือพื้นที่บริการอยู่ในจังหวัดเป้าหมายของการดำเนินงานวิจัย หากเป็นสถาบัน/หน่วยงานภายนอกพื้นที่เป้าหมายต้องมีการมีส่วนร่วมและมีความร่วมมือกับสถาบัน/หน่วยงานวิชาการในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้น
3) กรณีผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนเป็นภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ         สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อให้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2563

ช่วงเวลารับข้อเสนอ  22 ธันวาคม 2563 -  24 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. )

ช่องทางการยื่นข้อเสนอฯ  ผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/)

ข้อมูลเพิ่มเติม    เว็บไซต์หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ที่ https://www.nxpo.or.th/A และผ่านทาง Facebook ที่ https://www.facebook.com/PMUA.THAI

ทั้งนี้ หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จัดกิจกรรมชี้แจงเป้าหมายของแผนงานและตอบข้อซักถามแก่ผู้สนใจ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM  ท่านสามารถลงทะเบียนและส่งข้อซักถามล่วงหน้าได้ทาง Facebook ที่ https://www.facebook.com/PMUA.THAI


หมายเหตุ 
– สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น.
และทาง บพท. จะพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น)
-หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข และสถาบันต้นสังกัดหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยในเวลาที่กำหนดและหากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
บพท. ประกาศทุน64 ชุมชนนวัตกรรม P13.pdf
แบบฟอร์มชุดโครงการ ok (64).docx
แบบฟอร์มโครงการ ok (64).docx
คู่มือนักวิจัย PMU A ( ธค 2563).pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุนวิจัย ภาคเอกชน.PDF
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 22 ธ.ค.63
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 ธ.ค.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 13,027 ครั้ง