ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
000_ หนังสือเชิญส่งข้อเสนอเพื่อของบประมาณสนับสนุนฯ ประจำปี 64.pdf
001.1_TOR KM มิติเชิงชุมชน สังคม ปี 2564.pdf
001.1_แบบเสนอโครงการจัดการความรู้การวิจัย ปี 64 (มิติเชิงชุมชน สังคม).doc
001.1_แบบเสนอโครงการจัดการความรู้การวิจัย ปี 64 (มิติเชิงชุมชน สังคม).pdf
001.2_TOR มิติเชิงนโยบายสาธารณะ ปี 2564.pdf
001.2_แบบเสนอโครงการจัดการความรู้การวิจัย ปี 64 (มิติเชิงนโยบายสาธารณะ).doc
001.2_แบบเสนอโครงการจัดการความรู้การวิจัย ปี 64 (มิติเชิงนโยบายสาธารณะ).pdf
002.1_TOR มิติความมั่นคง ปี 2564.pdf
002.1_แบบเสนอโครงการจัดการความรู้การวิจัย ปี 64(ความมั่นคง).doc
002.1_แบบเสนอโครงการจัดการความรู้การวิจัย ปี 64(ความมั่นคง).pdf
002.2_TOR การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดำริ.pdf
002.2_แบบเสนอโครงการจัดการความรู้การวิจัย ปี 64(ตามแนวพระราชดำริ).doc
002.2_แบบเสนอโครงการจัดการความรู้การวิจัย ปี 64(ตามแนวพระราชดำริ).pdf
3. หนังสือรับรองข้อเสนอ.docx
4. แบบความร่วมมือ(เบื้องต้น)หน่วยงานพื้นที่.docx
5. หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (ถ้ามี).docx
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 29 พ.ย.63
ประกาศโดย : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 15 ธ.ค.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 18,998 ครั้ง