ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

สวก. ประกาศการจัดทำข้อเสนอโครงการ Full Proposal 2564

เนื้อความ :

          สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ประกาศให้นักวิจัยที่ยื่น Concept Proposal ประจำปีงบประมาณ 2564 ทุนวิจัยด้าน ววน. ภายใต้แผนงานเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และแผนงานสมุนไพรไทย ผ่านระบบ NRIIS จัดทำข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม (Full Proposal)  โดยนักวิจัยจะต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรูปแบบตามไฟล์ที่ สวก. กำหนด พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้แก้ไขถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 23.59 น.

เมื่อนักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ที่มีรายละเอียดครบถ้วนและมีเนื้อหาตรงกับไฟล์ที่แนบ ส่งมาที่ สวก. ซึ่งประกอบด้วย     

1) หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ

2) เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยต้นฉบับที่มีการลงนามจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ หัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าแผนงาน และนักวิจัยร่วมทุกท่าน ให้ครบถ้วน พร้อมสำเนา 4 ชุด (รวมเป็น 5 ชุด)

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก. 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(เอกสาร Full Proposal งบประมาณด้าน ววน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

ทั้งนี้การส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะต้องประทับตราไปรษณีย์ที่ต้นทางภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
FR_RS_01 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สวก. 2016.docx
FR_RS_01 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สวก. 2016.pdf
แบบนำส่งเอกสาร.docx
แบบนำส่งเอกสาร.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 19 มิ.ย.63
ประกาศโดย : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 23 มิ.ย.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 8,514 ครั้ง