ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๓

เนื้อความ :
                ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากของประเทศ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ มิติเชิงชุมชน สังคม มิติเชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ และมิติความมั่นคง และนำสู่การใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป
                ในการนี้ วช. จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒ ในมิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ มิติเชิงชุมชน สังคม มิติเชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ และมิติความมั่นคง (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยสามารถส่งข้อเสนอที่ดำเนินการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System, (NRMS)) ทางเว็บไซต์ https://www.nrms.go.th/Login.aspx ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
                จึงเรียนมาเพื่อโทรดทราบ

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ 
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (กปจ.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 516, 517, 518, 519, 524 โทรสาร 0 2579 0109
                
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. หนังสือเชิญชวนส่งข้อเสนอทุน KM ปี 2563.pdf
2.1 (สำเนา) TOR KM เชิงชุมชน สังคม ปี 2563.pdf
2.2 (สำเนา) TOR KM เชิงนโยบาย ปี 2563.pdf
2.3 (สำเนา) TOR KM พระราชดำริ ปี 2563.pdf
2.4 (สำเนา) TOR KM ด้านความมั่นคง ปี 2563.pdf
3. หนังสือรับรองข้อเสนอ.docx
4. แบบความร่วมมือ(เบื้องต้น)หน่วยงานพื้นที่.doc
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 1 ส.ค.62
ประกาศโดย : กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (กปจ.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 17 ก.ย.62)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 20,689 ครั้ง