ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

เนื้อความ :

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 ประเภททุน โดยแบ่ง 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ทุนที่เปิดรับสมัครและลงทะเบียนในระบบ NRMS ประกอบด้วย 1) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย) 2) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และ 3) ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

2. ทุนที่สรรหาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วช. และเปิดรับสมัครและลงทะเบียนในระบบ NRMS คือ ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

3. ทุนที่สรรหา โดยเสนอชื่อจากคณบดีของมหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทั่วประเทศเสนอชื่อ และจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วช. โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับแจ้งให้ลงทะเบียนในระบบ NRMS ภายหลัง คือ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) 

ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ชั้น 2 อาคาร วช. 4 ที่อยู่เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2579 1370-9 ต่อ 412 - 413, 418  โทรสาร 0 2940 5495  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ project.parb@nrct.go.th

หมายเหตุ
1. ขอแก้ไขข้อความของคุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ไฟล์ที่ 05-1 ข้อที่ 2.1 จาก “เป็นอาจารย์ประจำสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาเอก ในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” เป็น “เป็นอาจารย์ประจำสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ซึ่งหมายถึง เป็นอาจารย์ประจำ สอนในระดับปริญญาขึ้นไปในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

2. สรุปเอกสารจำเป็นในแต่ละประเภททุนที่ต้องแนบในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
    2.1 ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
          2.1.1 คลิปวิดีโอ (video clip) อธิบายข้อเสนอโครงการ ซึ่งมีความยาวไม่เกิน 3 นาที
          2.1.2 หนังสือนำส่งจากสถาบันต้นสังกัด (ไม่จำเป็นร่วมทุน)
    2.2 ทุนนักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)
          2.2.1 หน้าแรกของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา
          2.2.2 หนังสือนำส่งจากสถาบันต้นสังกัด (จำเป็นร่วมทุน)
    2.3 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
          2.3.1 หน้าแรกของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา
          2.3.2 จดหมายรับรองการเป็นนักวิจัยที่ปรึกษา ทั้งนักวิจัยที่ปรึกษาที่อยู่ในประเทศไทย และต่างประเทศ
          2.3.3 หนังสือนำส่งจากสถาบันต้นสังกัด (จำเป็นร่วมทุน)
          2.3.4 เอกสารยืนยันการเป็น “พนักงานประจำ” หรือหากเป็นพนักงานประจำที่มีการต่อสัญญาเป็นรายปีขอให้ส่งเอกสารยืนยันจากต้นสังกัดว่ามีแผนการจ้างครอบคลุมระยะเวลาการรับทุนที่เสนอขอ
    2.4 ทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่
          2.4.1 หน้าแรกของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา
          2.4.2 จดหมายรับรองการเป็นนักวิจัยที่ปรึกษา ทั้งนักวิจัยที่ปรึกษาที่อยู่ในประเทศไทย และต่างประเทศ
          2.4.3 หนังสือนำส่งจากสถาบันต้นสังกัด (ไม่จำเป็นร่วมทุน)

ทั้งนี้ มีรายละเอียดดังประกาศรับทุนฯ และเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01-1 ประกาศฯรับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น.pdf
01-2 แบบเสนอทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น.doc
01-3 Distinguished Research Professor Grant.doc
02-1 ประกาศฯรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส).pdf
02-2 ฟอร์มเสนอชื่อทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส).docx
03-1 ประกาศฯรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย).pdf
03-2 แบบเสนอทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง.docx
03-3 Mid-Career Research Grant.doc
04-1 ประกาศฯรับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่.pdf
04-2 แบบเสนอทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่.doc
04-3 Grant for New Researcher.doc
05-1 ประกาศฯรับทุนพัฒนาศักยภาพ อ.รุ่นใหม่.pdf
05-2 แบบเสนอทุนพัฒนาศักยภาพ อ.รุ่นใหม่.doc
05-3 Research Grant for New Scholar.doc
06 แบบการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย.docx
07 แบบฟอร์มหนังสือรับรองนักวิจัยที่ปรึกษา (ถ้ามี).docx
08 หนังสือนำส่งจากสถาบันต้นสังกัด (ไม่่จำเป็นร่วมทุน).docx
09 หนังสือนำส่งจากสถาบันต้นสังกัด (จำเป็นร่วมทุน).docx
10 ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขา วทน..pdf
11 ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 3 ก.ค.62
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 7 ส.ค.62)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 83,208 ครั้ง