ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี ๒๕๖๓

เนื้อความ :

              ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี ๒๕๖๓ สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ National Research Management System (NRMS) http://www.nrms.go.th โดยมีรายละเอียดดังนี้ 


กำหนดการรับสมัครทุน

๑. ประกาศเงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัย และดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๔ กันยายน ๒๕๖๒

๒. นักวิจัยสามารถลงทะเบียน และยื่นข้อเสนอโครงการในระบบขอรับทุนที่ http://www.nrms.go.th ได้ระหว่างวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึง ๔ กันยายน ๒๕๖๒   


แบบฟอร์มในการรับสมัครทุน ดังนี้

 • แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program)  (แบบ NRCT – JSPS ๑ ด.)
 • แบบหนังสือนำส่ง
 • หนังสือการรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์


ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 • จริยธรรมการวิจัยในคน
 • จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง
 • ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ
 • แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
 • จรรยาวิชาชีพ และแนวทางปฏิบัติ
 • มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
 • ประกาศ ปปช. ฉ. ๑
 • ประกาศ ปปช. ฉ. ๒
 • ประกาศ ปปช. ฉ. ๓
 • การอนุญาตนักวิจัยชาวต่างประเทศทำวิจัยในประเทศไทย


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองการต่างประเทศ (กกต.)
ชั้น ๑ อาคาร วช. ๓ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
๑๙๖  ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทร. ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๒๐๗, ๒๐๙ และ ๐-๒๕๗๙-๒๒๘๕ โทรสาร ๐-๒๕๖๑-๓๐๔๙
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01.จม.ประกาศรับสมัครทุน.pdf
02.ประกาศสำนักงาน ทุน JRP2020.pdf
03_แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ NRCT - JSPS 1ด).doc
04_ฟอร์มหนังสือนำส่ง Joint 63.doc
05_หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย (ถ้ามี).docx
06_หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์.docx
07_จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
08_จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
09_ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์.pdf
10_แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
11_จรรยาวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติ.pdf
12_มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ.pdf
13_ประกาศคณะ ปปช..pdf
14_ประกาศคณะ ปปช. (ฉบับที่ 2).pdf
15_ประกาศคณะ ปปช. (ฉบับที่ 3).pdf
16_ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ (อนุญาตินักวิจัย ตปท.).pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 24 พ.ค.62
ประกาศโดย : กองการต่างประเทศ (กกต.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 24 พ.ค.62)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 10,841 ครั้ง