ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

เนื้อความ :

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คลัสเตอร์ ดังนี้ 1) ข้าว 2) ปาล์มน้ำมัน 3) อาหาร 4) สมุนไพรไทย 5) พืชสวน/พืชไร่ 6) สัตว์เศรษฐกิจ และ 7) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หมายเหตุ :

 1. เพื่อความสะดวกขอให้ลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) และต้องปรับสถานะของตนเองให้เป็นปัจจุบัน (หัวหน้าโครงการ ผู้อำนวยการแผนงาน และผู้ร่วมวิจัย ทุกท่านที่จะยื่นขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยต้องลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบ http://www.nrms.go.th/Register.aspx ) สามารถสอบถามเรื่องการลงทะเบียนนักวิจัยหรือระบบลงทะเบียนได้ที่ กองมาตรฐานงานวิจัย (กมว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทร 0 2561 2445 ต่อ 607, 608
 2. การส่งข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRMS พร้อมเอกสารขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจำนวน 5 ชุด (หนังสือนำส่ง+ข้อเสนอการวิจัยต้นฉบับลงนามจริง พร้อมสำเนา รวมเป็นจำนวน 5 ชุด+CD ที่บันทึกข้อมูลข้อเสนอฯ รูปแบบ PDF และ Word จำนวน 2 ชุด) และต้องส่งเอกสารทั้งหมดให้ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 ภายในวันที่30 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. นี้เท่านั้น
 3. ควรลงทะเบียนส่งข้อเสนอวิจัยก่อนกำหนดปิดรับอย่างน้อย 5 - 7 วัน เพื่อกรณีที่มีปัญหา เจ้าหน้าที่จะสามารถช่วยดำเนินการแก้ไขแก่ท่านได้ทันการณ์
 4. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)โทรศัพท์ หมายเลข 02-579-7435 โทรสาร 02-579-7693

  คลัสเตอร์ ข้าว

  คุณอตินิสภ์

  โทร. 02-579-7435

  ต่อ

  1304

   

  คลัสเตอร์ ปาล์มน้ำมัน

  คุณฑิฆัมพร

  โทร. 02-579-7435

  ต่อ

  1102

   

  คลัสเตอร์ อาหาร

  คุณกนกวรรณ

  โทร. 083-5435613

   

   

  คุณกมลวรรณ

  โทร. 084-1615217

   

  คลัสเตอร์ สมุนไพรไทย

  คุณอุมารินทร์

  โทร. 064-9328050

   

   

  โทร. 02-579-7435

  ต่อ

  3207

   

  คุณสุภา

  โทร. 02-579-7435

  ต่อ

  3219

  คลัสเตอร์ พืชสวน/พืชไร่

  คุณภาณุ

  โทร. 02-579-7435

  ต่อ

  3217

   

  คุณศศิวิมล

  โทร. 02-579-7435

  ต่อ

  3204

   

  คลัสเตอร์ สัตว์เศรษฐกิจ

  คุณจันทร์เพ็ญ

  โทร. 02-579-7435

  ต่อ

  3206

   

  คลัสเตอร์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

  คุณกัญญารัตน์

  โทร. 02-579-7435

  ต่อ

  3211

   

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01-ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 63 (สวก.).pdf
02-แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) 62 (แบบ คอบช. 1ช).docx
03-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) 62 (แบบ คอบช. 1ค).docx
04-แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 62 (แบบ คอบช. 1ย-1ด).doc
05-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 62 (แบบ คอบช. 2ค).doc
06-หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (แบบ คอบช. 3) (ถ้ามี).doc
07-หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (แบบ คอบช. 4) (ถ้ามี).doc
08-แบบหนังสือนำส่ง.doc
09-คู่มือ NRMS ทุนมุ่งเป้า - นักวิจัย.pdf
10-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
11-จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
12-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ.pdf
13-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
14-จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ.pdf
15-มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 30 เม.ย.62
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 พ.ค.62)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 38,327 ครั้ง