ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม กลุ่มเรื่องมนุษยศาสตร์

เนื้อความ :

                   ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในนามเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ได้ประกาศการรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เพื่อการจัดสรรทุนประจำปีงบประมาณ 2561

                   ในการนี้ คอบช. โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยที่สมควรได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม กลุ่มเรื่องมนุษยศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว

                    จึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

 

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412, 413 โทรสาร 0 2579 2284

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01-สำเนาประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอมนุษยศาสตร์.pdf
02-ผลการคัดเลือกข้อเสนอเพิ่มเติม-สกว-มนุษยศาสตร์.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 1 มิ.ย.61
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 1 มิ.ย.61)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 9,251 ครั้ง