ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

สารสนเทศจากระบบ NRMS ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 3

เนื้อความ : ข้อมูลสารสนเทศจากระบบ NRMS ประจำปี 2560 ไตรมาส 3 มีดังนี้ 

1. สถานภาพการดำเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2555 - 2559
2. เปรียบเทียบจำนวนงบประมาณวิจัย 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต Thailand 4.0 ในส่วนของ 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) ในช่วง 5 ปี
3. เปรียบเทียบจำนวนงบประมาณวิจัย 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต Thailand 4.0 ในส่วนของ 5 อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ในช่วง 5 ปี
4. จำนวนงบประมาณวิจัย 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต Thailand 4.0 จำแนกตามกระทรวง ในช่วง 5 ปี
5. บุคลากรทางการวิจัยใน 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต Thailand 4.0 ในช่วง 5 ปี
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1.สถานภาพการดำเนินงานวิจัย ปี 2555 - 2559.pdf
2. 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve).pdf
3. 5 อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve).pdf
4. 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต.pdf
5. บุคลากรทางการวิจัยใน 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต.pdf
ข่าว : สารสนเทศ
วันที่ประกาศข่าว : 26 มิ.ย.60
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 26 มิ.ย.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,332 ครั้ง