ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่อง "ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)" ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 2

เนื้อความ :

     ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่อง "ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)" ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 2 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560  โดยสามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัย และดาวน์โหลดเอกสารต่าง ได้ ดังไฟล์แนบ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
02-561-2455 ต่อ 410 คุณภาสิตา คุณจิราภรณ์

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01. ประกาศและเงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัย.pdf
02. กรอบการวิจัย กลุ่มเรื่องศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub).docx
03. แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช).doc
04. คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ค).doc
05. แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย-1ด).doc
06. คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 2ค).doc
07. แบบหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (ถ้ามี).docx
08. แบบหนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี).docx
09. แบบหนังสือนำส่ง.docx
10. จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
11. จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
12. ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ.pdf
13. แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
14. จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ.pdf
15. มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ.pdf
16. ประกาศ ปปช. ฉ.1.pdf
17. ประกาศ ปปช. ฉ.2.pdf
18. ประกาศ ปปช. ฉ.3.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 27 ธ.ค.59
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 มิ.ย.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 10,013 ครั้ง