ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

สารสนเทศจากระบบ NRMS ประจำปี 2559 ไตรมาส 4

เนื้อความ : ข้อมูลสารสนเทศจากระบบ NRMS ประจำปี 2559 ไตรมาส 4 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559)
1. จำนวนงบประมาณวิจัย ปีงบประมาณ 2559 จำแนกตามกลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมายและประเภทการวิจัย
2. จำนวนงบประมาณวิจัย ปีงบประมาณ 2559 จำแนกตามรายละเอียดกลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย
3. จำนวนงบประมาณวิจัย ปีงบประมาณ 2559 จำแนกตามกลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมายและกลุ่มหน่วยงาน
4. จำนวนงบประมาณวิจัย ปีงบประมาณ 2559 จำแนกตามกลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการนำไปใช้ประโยชน์
5. ข้อมูลบุคลากรด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 จำแนกตามรายละเอียดกลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1.อุตสหกรรมเป้าหมาย จำแนกประเภทการวิจัย.pdf
2.อุตสหกรรมเป้าหมาย จำแนกรายละเอียด.pdf
3.อุตสหกรรมเป้าหมาย จำแนกตามกลุ่มหน่วยงาน.pdf
4.อุตสหกรรมเป้าหมาย จำแนกตามการใช้ประโยชน์.pdf
5. บุคลากรวิจัย จำแนกตามอุตสหกรรมเป้าหมาย.pdf
ข่าว : สารสนเทศ
วันที่ประกาศข่าว : 30 ก.ย.59
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 30 ก.ย.59)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,337 ครั้ง