ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

สารสนเทศจากระบบ NRMS ประจำปี 2559 ไตรมาส 2

เนื้อความ : ข้อมูลสารสนเทศจากระบบ NRMS ประจำปี 2559 ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559)
1. สถานภาพการดำเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2551 - 2558
2. จำนวนงบประมาณวิจัย ปีงบประมาณ 2558 จำแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมายและประเภทการวิจัย
3. จำนวนงบประมาณวิจัย ปีงบประมาณ 2558 จำแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด 3 อันดับแรก ในแต่ละภูมิภาค
4. จำนวนงบประมาณวิจัย ปีงบประมาณ 2558 จำแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมายและกลุ่มหน่วยงาน
5. จำนวนงบประมาณวิจัย ปีงบประมาณ 2558 จำแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย 3 อันดับแรก และการนำไปใช้ประโยชน์

รายละเอียดดังไฟล์แนบ
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1.สถานภาพปี 2551 - 2558_170259.pdf
2.อุตสาหกรรมเป้าหมายและประเภทการวิจัย58_170259.pdf
3.อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามภาค_179259.pdf
4.อุตสาหกรรมและกลุ่มหน่วยงาน_170259.pdf
5.อุตฯ-การใช้ประโยชน์_170259.pdf
ข่าว : สารสนเทศ
วันที่ประกาศข่าว : 11 มี.ค.59
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 เม.ย.59)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,081 ครั้ง