ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

สารสนเทศจากระบบ NRMS ประจำปี 2559 ไตรมาส 1

เนื้อความ : ข้อมูลสารสนเทศจากระบบ NRMS ประจำปี 2559 ไตรมาส 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558) มีดังนี้
1. สถานภาพการดำเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2551 - 2557
2. จำนวนงบประมาณวิจัย ปีงบประมาณ 2558 จำแนกตามยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
3. จำนวนงบประมาณวิจัย ปีงบประมาณ 2558 จำแนกตามภูมิภาค และด้านการวิจัย
4. จำนวนงบประมาณวิจัย ปีงบประมาณ 2558 จำแนกตามภูมิภาค และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็นที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด 5 อันดับแรก
5. สัดส่วนงบประมาณวิจัย ปีงบประมาณ 2558 จำแนกตามภูมิภาค และประเภทการวิจัยของโครงการด้านข้าว
6. สัดส่วนงบประมาณวิจัย ปีงบประมาณ 2558 จำแนกตามภูมิภาค และประเภทการวิจัยของโครงการด้านเกษตรเพื่อความยั่งยืน

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ข่าว : สารสนเทศ
วันที่ประกาศข่าว : 22 ธ.ค.58
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 ธ.ค.58)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,854 ครั้ง