ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

สารสนเทศ ปี 2558 ไตรมาส 4

เนื้อความ : สารสนเทศข้อมูลวิจัยจากระบบ NRMS Ongoing & monitoring ประจำปี 2558 ไตรมาส 4 มีดังนี้
1. สถานภาพการดำเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ 2551-2557 
2. จำนวนงบประมาณวิจัยเปรียบเทียบงบประมาณที่เสนอขอและได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2558 จำแนกตามยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด 6 อันดับแรก 
3. สถานภาพการดำเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ รวมปีงบประมาณ 2551-2555 จำแนกตามยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็นที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด 6 อันดับแรก 
4. จำนวนงบประมาณวิจัย ปีงบประมาณ 2558 จำแนกตามยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติรายประเด็น และประเภทการวิจัย 
5. จำนวนงบประมาณวิจัย ปีงบประมาณ 2558 จำแนกตามหน่วยงานวิจัยในยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็นที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด 4 อันดับ
แรก

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1.สถานภาพ ปี 51-57_230958.pdf
2.เสนอขอและจัดสรร 58_230958.pdf
3.สถานภาพฯ รวม 51-55_230958.pdf
4.ยุทธศาสตร์และประเภทการวิจัย_230958.pdf
5.ปี 58 จำแนกหน่วยงาน hotissue_270858.pdf
ข่าว : สารสนเทศ
วันที่ประกาศข่าว : 30 ก.ย.58
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 พ.ย.58)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,715 ครั้ง